I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego  www.darkpastels.com.

2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.darkpastels.com.

4. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.darkpastels.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

5. Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym.

6. Umowa kupna - sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Dark pastels, ul. Komuny Paryskiej 6B/5, 30-389 Kraków prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

7. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

10. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

II INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.darkpastels.com.

2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.darkpastels.com jest Barbara Małecka ul. Komuny Paryskiej 6B/5, 30-389 Kraków, NIP: 7371244303, REGON: 369725705, który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.darkpastels.com.

4. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.darkpastels.com i jest ogólnodostępny- dla każdego w każdym czasie.

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz w euro.

6. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Z uwagi na to, że ustawienia wyświetlania oraz parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

7. Firma Dark pastels zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

9. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym.

10. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela firmy Dark pastels.

11. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.darkpastels.com bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

III SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.darkpastels.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy www.darkpastels.com przyjmuje zamówienia Klientów codziennie przez całą dobę.

3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.

4. Zarejestrowany użytkownik, posiadający konto w sklepie internetowym ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia (w tym już te wcześniej zrealizowane),  wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.

5. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.

6. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

8. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient. Koszty przesyłki doliczane są do wartości zamówienia.

9. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia, czyli informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy.

11. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub poprzez e-mail.

12. Klient, po złożeniu Zamówienia zobowiązany jest w ciągu 5 dni kalendarzowych dokonać płatności za realizację Umowy kupna - sprzedaży zgodnie z możliwymi sposobami płatności podanymi w Regulaminie.

13. Firma Dark pastels zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia Klienta, w przypadku braku należności na Koncie Firmowym w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia.

14. Zamówienie Klienta staje się Umową kupna - sprzedaży i ma charakter wiążący tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

IV REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności oraz prawdziwości każdego złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00.

3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).

4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

5. Czas realizacji Zamówień wynosi 2-5 dni roboczych.

6. Firma Dark pastels rygorystycznie przestrzega podanych zakresów realizacji Zamówień. Czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się tylko w przypadkach szczególnych i niezależnych, np. w okresie świąteczno-noworocznym lub podczas przerw technologicznych.

7. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpływu pełnej należności za Towar od Klienta na Konto Firmowe do dnia wysyłki. Czas wysyłki towaru nie jest liczony w czasie realizacji zamówienia.

8. Dane do przelewu: Barbara Małecka Dark pastels, ul. Komuny Paryskiej 6B/5, 30-389 Kraków, numer konta: 95 2490 0005 0000 4500 9716 1046, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

9. Firma Dark Pastels zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadkach szczególnych, niezależnych od firmy. W takich sytuacjach Klient zostanie natychmiast powiadomiony i jednocześnie zostaną zwrócone należności wpłacone przez Klienta. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

10. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.

11. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon).

V WARUNKI REKLAMACJI

1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.

2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:

a) towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;

c) towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

5. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

6. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

7. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail contact@darkpastels.com w tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres: Barbara Małecka Dark pastels, ul. Komuny Paryskiej 6B/5, 30-389 Kraków.

8. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego towaru na adres: Barbara Małecka Dark pastels, ul. Komuny Paryskiej 6B/5, 30-389 Kraków

9. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

a) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo

b) złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sklep internetowy Dark pastels może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep internetowy albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

10. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.

12. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar.

14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od Umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru.

2. Klient zamierzając odstąpić od Umowy kupna – sprzedaży powinien w oznaczonym terminie wypełnić formularz w zakładce "Zwroty i wymiany" na stronie www.darkpastels.com podając następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer Zamówienia, datę Zamówienia i powód zwrotu Towaru oraz równocześnie wysłać oświadczenie listem poleconym na adres firmy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Barbara Małecka ul. Komuny Paryskiej 6B/5, 30-389 Kraków.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VII ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

c) uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu na nowy, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny

3. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub na poczcie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

a) pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego, gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

b) jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

VIII DANE OSOBOWE

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.darkpastels.com oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów.

2. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.

IX NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.darkpastels.com, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).